1. Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na poskytovanie jazykových kurzov, ktoré sú organizované Volis Academy, n. o., IČO: 45733121, Štefánikova 19, 811 05 Bratislava v priestoroch jej sídla, prípadne v externých priestoroch prenajatých na tento účel. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Volis Academy a študentom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „študent“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi organizáciou a študentom.

 

2. Prihláška na jazykový kurz

Zmluvný vzťah medzi organizáciou a študentom vzniká na základe podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Volis Academy alebo vyplnenia on-line prihlášky na internetovej stránke www.volis.sk. Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje študent svoj súhlas s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa do jazykového kurzu je pre študenta záväzné.

 

3. Poplatok za jazykové kurzy a spôsob úhrady

Poplatok za jazykové kurzy je uvedený na internetovej stránke www.volis.sk. Študent sa potvrdením nástupu na kurz zaväzuje zaplatiť poplatok za vybraný jazykový kurz. Poplatok je možné hradiť prevodom na účet 4017249417/7500 alebo platobnou kartou v  priestoroch Volis Academy. Splatnosť poplatku za jazykový kurz je najneskôr dva pracovné dni pred jeho začatím. Poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti. Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalších termínov kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa študent prihlásil.

Cena 220 eur pri akcii „1+1=3“ je vypočítaná na 60 hodín. V prípade prihlásenia sa na kurz s väčším počtom hodín je cena za kurz prepočítaná na daný počet hodín.

4. Storno podmienky a právo na zmeny v organizácií jazykových kurzov

V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne študent odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Volis Academy účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu [email protected] alebo listom na adresu Volis Academy).

V prípade obdržania písomnej výpovede najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má zahájiť jazykový kurz, vzniká Volis Academy nárok na storno poplatok vo výške 20% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej prihláške. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Volis Academy nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej prihláške. Volis Academy si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke http://www.volis.sk prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu, alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude študent bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti zo strany Volis Academy s výnimkou prípadu uvedeného v bode 5. týchto všeobecných zmluvných podmienok vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. Volis Academy si vyhradzuje právo na určenie náhradného dňa výučby, ak na štandardne zvolený deň výučby pripada štátny sviatok.

 

5. Minimálny a maximálny počet študentov pri skupinovej výučbe

Volis Academy si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni. Ak bude v skupine menej ako päť študentov, plánované učivo sa preberie rýchlejšie a preto bude počet hodín krátený za nezmenenú cenu. Jazyková škola si z dôvodu nepredvídateľných okolností vyhradzuje právo zvýšiť počet študentov v skupine na 9 študentov. Toto rozhodnutie môže realizovať len vtedy, aby bolo zabezpečené právo rovnosti šancí pre všetkých študentov na zahlásenie sa na jazykový kurz. Priemerný počet ľudí v skupine všetkých skupín v jazykovej škole Volis Academy nie je viac ako šesť študentov. Ak niektorý študent nemohol absolvovať hodinu vo svojom termíne, škola mu umožní absolvovať obdobnú hodinu v inom termíne. Náhrada musí prebehnúť v rovnakom období ako prebieha kurz, ktorý študent navštevu. Vrámci jedného kurzu si študent môže nahradiť len jednu dvoj-, prípadne troj-hodinovú vyučovaciu jednotku. Aj za týchto resp. iných nepredvídateľných okolností môže v jednej triede sedieť výnimočne deväť študentov, v žiadnom prípade však nie viac ako deväť študentov.

 

6. Certifikát a neúčasť na hodine

Každý študent má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu callanovou metódou. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu sa vydá študentovi na požiadanie. Za neúčasť študenta na výučbe Volis Academy neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. Prerušenie kurzu a prenesenie kurzovného poplatku do ďalších termínov nie je možné. Študent si môže nahradiť zameškanú hodinu v inej skupine rovnakej vedomostnej úrovne, ak takáto skupina existuje. Náhrada hodín je možná len v danom termíne a nie je prenosná do ďalších termínov. Študent je povinný akceptovať jeden z možných termínov náhrady. V opačnom prípade mu táto náhrada prepadá. V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si študent objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť Volis Academy, a to telefonicky čo najskôr na číslo 02/5296 5527, resp. 0902 917 223 následne elektronickou poštou na adresu [email protected]. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 15.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak študent zruší hodinu po 15.00 hodine pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu. Predplatené individuálne hodiny si študent môže vyčerpať v časovom horizonte 12 mesiacov od úhrady daných hodín, ak nebolo dohodnuté inak.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Volis Academy si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom z dôvodu naplnenia kapacít jazykového kurzu. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Ak študent závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu resp. ohrozí zdravie účastníkov alebo pedagógov, má Volis Academy právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom bez finančnej náhrady.

Volis Academy má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia poplatku za jazykový kurz v lehote splatnosti. V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany študenta, je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu [email protected], faxom na tel. 02/5296 5529, alebo listom na adresu organizácie), najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa absolvovania výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

Študent nemá právo odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie poplatku za kurz z dôvodu, že nebol spokojný s lektorom, metodikou výučby a/alebo použitým materiálom.

 

8. Spracovanie osobných údajov

Podpisom prihlášky študent súhlasí s tým, aby boli jeho údaje v nej obsiahnuté ďalej spracované. Údaje budú spracované výlučne za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a taktiež na marketingové účely. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byť použiteľné na účel, na ktorý boli spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže študent za základe písomnej žiadosti kedykoľvek vziať späť. Tým nie je dotknuté právo Volis Academy spracúvať tieto údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných povinností z tejto zmluvy a/alebo uplatňovanie si svojich práv z nej a zo vzťahov, ktoré vznikli na jej základe.

Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že jednotlivé vyučovacie hodiny realizované v priestoroch školy alebo priestoroch zabezpečených Volis Academy sú alebo môžu byť nahrávané nainštalovaným kamerovým systémom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia okrem monitoringu bezpečnosti osôb a majetku aj na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania, pričom záznamy sú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel. Miestnosti, ktoré sú takto monitorované, sú zvyčajne takto označené grafickou ikonou kamerového systému.

 

9. Zodpovednosť

Volis Academy nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov študenta súvisiacich s jazykovým kurzom. Volis Academy nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností.

 

10. Špecifické ustanovenia

Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Volis Academy nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s výučbou. Študent sa ďalej zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov.

V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť Volis Academy zmluvnú pokutu vo výške päťsto eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená.

 

11. Maturitné prípravy

Vrátenie peňazí za prípravný kurz na maturitu z anglického jazyka vo Volis Academy je možné len v prípade, ak študent absolvoval všetky stretnutia, plnil si úlohy zodpovedne a bol aktívny na hodinách, a aj napriek tomu nezvládol maturitnú skúšku v danej úrovni v daný kalendárny rok.

 

12. Záverečné ustanovenia

Volis Academy si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykový kurz uvedený na stránke www.volis.sk. Oznámenie o týchto zmenách bude uverejnené na webovej stránke www.volis.sk.

Súčasťou pravidiel Volis Academy je aj školský poriadok, ktorý je každý poslucháč povinný dodržiavať. Školský poriadok je zverejnený v priestoroch školy a na internete.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 22.8.2016.

Zaujalo vás štúdium u nás?

Skúste si náš online test a zistite, ako ste na tom alebo si rovno podajte prihlášku. Ukážková hodina je zdarma.

Čo Vás najviac zaujíma

Za aký čas sa naučím po anglicky?

Najčastejšia otázka smerovaná od študentov na nás. Všetko je však na Vás ako na študentovi, do akej miery sa na učenie sústredíte, čo chcete dosiahnuť a ako veľmi to chcete. Čo Vám však môžeme garantovať je, že počas jedného „stage-u“, zväčša počas 5-týždňov, obohatíte svoju slovnú zásobu o približne 250 slov.

Čo je úroveň/stage?

Stage je v preklade úroveň alebo level. Pri výučbe Callanovou metódou je vyučovanie rozdelené do 12 úrovní, a tak je jednoduchšie zaradiť sa do vyhovujúceho stage-u.

Prečo sa lektori striedajú?

Na kurze vo Volis Academy sa stretnete s mnohými lektormi. Lektori sa na hodinách pravidelne striedajú. Má to viacero dôvodov, no jedným z hlavných je ten, že každý lektor je špecifický svojím prízvukom a prístupom. Tým, že sa lektori striedajú, umožňujú Vám zvyknúť si na rôznu výslovnosť – tak, ako je to i v reálnom živote.

Naši klienti

Prihláška Zavolajte nám